پشه قاتل مایع

مایع قاتل پشه، دافع پشه مایع دوباره پر کردن, دافع پشه دوباره پر کردن مایع، پشه مایع دافع, mosquito liquid repellent.