پشه قاتل مایع

پیشرو چین است مایع قاتل پشه، دافع پشه مایع دوباره پر کردن بازار محصول