اسپری زخم آئروسل

پیشرو چین است 2٪ داروی دامپزشکی اکسی تتراسایکلین ، اسپری زخم آیروسول 210 میلی لیتر اکسی تتراسایکلین ، اسپری زخم اکسیتتراسایکلین ضد باکتری بازار محصول