پشه دافع مات

تشک دافع پشه، پشه الکتریکی حصیر, electric mosquito mat, تشک دافع حشرات، پشه الکتریکی حصیر.